سال 63 را برای ساوه باید نقطه عطفی محسوب کرد. بزرگترین قطب صنعتی کشور، با آن شاهراه های بزرگ اتصالی اش و بزرگترین قطب کشاورزی کشور با آن سد عظیم و باشکوهش و با آن قدمت فرهنگی و با وقارش همراه با اندیشمندان، شاعران و فرهیختگان فراموش نشدنیش همه شن سا را فرا خواندند تا با هم ساوه را جهانی سازند و افتخار بیافرینند و سر به آسمان بیاسایند در عمران، فرهنگ و ورزش شهرمان