loading

قوانین فوتبال ساحلی

17:55 پنج شنبه 16 آذر 96
قوانین فوتبال ساحلی

قوانین فوتبال ساحلی

جنس و اندازه توپ

توپ باید کروی باشد و رویه توپ از چرم یا مواد تأئید شده و ضد ابا باشد.

محیط توپ نباید کمتر از 68 سانتی متر و بیشتر از 70 سانتی متر باشد ( سایز5 ) وزن توپ نباید کمتر از 400 گرم و بیشتر از 440 گرم در شروع بازی باشد.

فشار باد توپ باید بین 375/0 تا8/0 اتمسفر در سطح دریا باشد.

تعویض توپ اگر توپ در جریان مسابقه ترکید یا کم باد شد:

1- بازی متوقف مس شود.

2- بازی طبق قانون 8 با توپ جدید مجددا شروع گردد.

اگر توپ وقتی در جریان بازی نیست ترکید یا کم باد شد طبق قانون مجددا با توپ جدید آغاز می گردد.

برای مسابقات بین المللی مسابقه باید با حداقل 12 توپ آغاز گردد.

یک توپ در بازی و بقیه توپها در اختیار 4 پسری که در چهار گوشه پیرامون زمین مستقرند قرار می کیرد.

توپ وقتی از منطقه پیرامون زمین مسابقه بیرون رفت تعویض می گردد . نزدیکترین پسری که صاحب توپ است آن را در اختیار بازیکن زننده ضربه قرار میدهد.

تصمیمات

1- توپهایی که برای مسابقات استفاده می شوند باید تأئید شده فیفا باشند .

2- در مسابقات فقط توپهایی می توانند مورد استفاده قرا گیرند که در قانون دوم مقرر شده است. در مسابقات رسمی که زیر نظر فیفا یا کنفدراسیونها انجام می گیرد باید از توپهایی با مشخصات زیر استفاده شود.

1- تأئید شده توسط فیفا

2- بازرسی شده توسط فیفا

3- توپ استاندارد در مسابقات بین المللی

این مشخصات در توپها نشانه آزمایش رسمی توسط سازمانهائی است که توسط فیفا انتخاب شده اند.

فدراسیونهای ملی می توانند از این نوع توپها برای مسابقات داخلی استفاده نمایند.

فوتبال ساحلی شن سا ساوه

1- زمین مسابقه

قانون اول) زمین مسابقه

سطح زمین مسابقه

سطح زمین مسابقه باید همواره و مسطح بوده و از شن بدون سنگ و صدف و هر گونه شی ای که موجب جراهات بازیکنان گردد باشد.

برای مسابقات بین المللی ماسه ها بایددانه ریز بوده وحداقل40سانتی متر عمق داشته باشند.

ماسه ها هم چنین باید خوب الک شده باشند تا مورد قبول واقع شوند وسنگهاو دانه های زبرو قطعات خطرزا باید جدا شوند.

ماسه ها خیلی هم نباید ریز شوند که باعث گرد و خاک شده و به پوست بچسبد.

اندازها:

زمین مسابقه باید به شکل مربع مستطیل بوده و طول زمین باید بیشتر از عرض آن باشد.

طول 35 تا 37 متر

عرض 26 تا 28 متر

علامتگذاری زمین مسابقه زمین مسابقه با خطوط مشخص می شوند . این خطوط مرز محوطه ها را مشخص می کند.

دو خط طولی بلندتر را تاچ لاین و دو خطوط کوتاهتر را خطوط انتهایی می نامند. عرض تمام خطوط باید 10 سانتی متر بوده و از جنس مقاوم به رنگ آبی باشد که از رنگ ماسه ها متمایز باشد. این خطوط در گوشه های زمین توسط رابط هایی به زمین محکم می شوند و در درون دروازه توسط حلقه های پلاستیکی به تیرهای دروازه وصل می شوند.

زمین مسابقه توسط یک خط فرضی بدو نیمه مساوی تقسیم می شوند که خط میانی توسط دو پرچم قرمز مشخص شده است.

مرکز این خط فرضی جایی است که مسابقه از آنجا شروع می شود.

محوطه پنالتی

محوطه ها با یک خط فرضی به موازات خط انتهایی زمین و بفاصله 9 متر از خط امتهایی که با دو پرچم زرد مشخص شده است. یک نقطه فرضی در روی خط محوطه جریمه که فاصله پرچم ها از دو تیر عمودی به یک اندازه باشد نقطه پنالتی نامیده می شود. میله تیرهای پرچم ها نباید کوتاهتر از یک و نیم متر باشد و سر پرچم ها هم نباید تیز باشد و این پرچم ها در اطراف زمین نصب می شوند. جنس این میله ها باید از جنس پلاستیک نشکن و قابل انعطاف و ضد آب باشند.

چهار پرچم زرد محوطه پنالتی را در هر گوشه از زمین مشخص می کند یک پرچم قرمز در چهار گوشه زمین قراگیرد و دو پرچم قرمز خط فرضی نیمه زمین را مشخص می کنند تمام پرچم ها غیر از آنهاییکه در گوشه قرار دارند در فاصله یک متری خطوط طولی و بیرون زمین بازی قرار می گیرند.

محل تعویض بازیکنان

نیمکت ذخیره ها در پشت خط طولی و جنب محوطه آزاد وقت نگهدار قرار گرفته است . محل تعویض بازیکنان که مجازند از این منطقه وارد و خارج شوند بطول 5 متر از تقاطع خط طولی و خط میانی بین نیمکت ذخیره ها قرا دارد. مابین این منطقه و محل وقت نگهدار باید خالی بماند.

دروازه ها

دروازه ها باید در مرکز خطوط انتهایی قرار داشته باشند که شامل دو تیر عمودی بیک فاصله از محل کرنرها و یک تیر افقی می شوند. دروازه ها باید به رنگ زرد رنگ آمیزی شوند. فاصله داخلی دو تیر عمودی از یکدیگر 50/5 متر( پنج متر و پنجاه سانی نتر ) و فاصله پائین تر افقی از زمین 20/2 ( دو متر و بیست سانتی متر) می باشد.

قطر تیرهای عمودی و افقی باید یکسان باشد و حداکثر به قطر 20 سانت باشد.

تورهای دروازه می تواند از جنس کنف نایلون و چتائی باشند که به پشت تیرهای عمودی و افقی متصل می شوند . قسمت پائین تیرهای عمودی جهت رعایت امور ایمنی باید به صفحاتی زیر ماسه ها مهار شوند. دروازهها می توانند متحرک باشند ولی در جریان بازی باید به زمین محکم شوند.

ایمنی

یک منطقه ایمنی به عرض یک تا دو متر پیرامون زمین مسابقه قرار می گیرد.

0 پیام

نظر شما در مورد قوانین فوتبال ساحلی