تصاویر

شن سا، قهرمان اولین دوره جام باشگاه های آسیا